Food

BESLUIT GEDRAGSTOEZICHT FINANCIELE ONDERNEMINGEN PDF

Besluit van 5 maart , houdende regels tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit prudentiële. Besluit van 21 december tot wijziging van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft, het Besluit marktmisbruik Wft, het. het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft;. b. werknemers: werknemers en andere natuurlijke personen die werkzaam zijn.

Author: Kazizil Teramar
Country: Guinea-Bissau
Language: English (Spanish)
Genre: Career
Published (Last): 18 March 2015
Pages: 484
PDF File Size: 12.87 Mb
ePub File Size: 3.87 Mb
ISBN: 815-2-72489-325-4
Downloads: 83706
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Maumuro

Het organisatieonderdeel, bedoeld in artikel 30, zesde lidheeft als taak:. Artikel 32 Toon relaties in LiDO. Binnen deze termijn moeten deze kosten geheel zijn betaald. Met dit artikel wordt de verplichting vastgelegd om een financieel product te ontwikkelen dat voorziet in de doelstelling van de gedefinieerde doelgroep en dat doet wat het belooft.

| Consultatie Besluit implementatie richtlijn markten voor financiële instrumenten

Onderdeel d bepaalt dat een erkenning ook vervalt indien een exameninstituut niet tijdig de door Onze Minister gevraagde gegevens verstrekt. Het toevoegen van deze informatie komt per aanbieder structureel neer op twaalf uur per jaar.

Deze groep zal dus, indien zij wil blijven adviseren, een diploma voor de voor haar relevante beroepskwalificatie moeten behalen. Een aanbieder, bemiddelaar of adviseur verschaft of ontvangt voor het bemiddelen of adviseren inzake een betalingsbeschermer, complex product, hypothecair krediet of uitvaartverzekering, rechtstreeks of middellijk geen provisie die niet noodzakelijk is voor het verlenen van de desbetreffende dienst of deze mogelijk maakt.

Een deel van deze aanbieders biedt ook hypothecair krediet aan met een variabele debetrentevoet, bij de berekening wordt ervan uitgegaan dat dit circa dertig aanbieders zijn. De nieuwe regels met betrekking tot de waarschuwingszin artikel 53, achtste lid, van dit besluit zullen weliswaar tot aanpassing van de reclame-uitingen voor hypothecair krediet met een variabele debetrentevoet nopen, maar dit geschiedt ook thans al regelmatig doordat aanbieders van hypothecair krediet de reclame-uitingen steeds actualiseren.

Ten aanzien van de structurele nalevingskosten geldt het volgende.

Decree on Conduct of Business Supervision of Financial Undertakings under the Wft

Artikel 2 Toon relaties in LiDO. Wel dient er in ieder geval een onherroepelijk besluit of ten minste een uitspraak van de rechter in eerste aanleg te liggen. Artikel 31a Toon relaties in LiDO.

  BRUCE EASTERLY USS PDF

Nieuw is dat de adviseur consumptief krediet ook mag adviseren over overlijdensrisicoverzekeringen indien dit advies wordt gecombineerd met advies over consumptief krediet. Artikel 55 Toon relaties in LiDO.

– Regeling – Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft – BWBR

Bij de berekening van de administratieve lasten en de nalevingskosten wordt ervan uit gegaan dat in Nederland veertig aanbieders zijn van hypothecair krediet met een vaste debetrentevoet. Dit artikel regelt voor welke richtlijnartikelen de procedure bij de Europese toezichthouders tot schikking van meningsverschillen tussen nationale toezichthoudende instanties in grensoverschrijdende situaties ingezet kan worden.

Artikel 67 Toon relaties in LiDO. Dit kan alleen met regelgeving worden gerealiseerd, zonder welke de praktijk van provisiebetalingen hoogstwaarschijnlijk in stand blijft.

Artikel 71a Toon relaties in LiDO. Dit beoogt enerzijds een bescherming van de consument te realiseren, evenals ook voor de beroepsgroep, wiens naam wordt aangetast wegens inadequaat handelen van niet gekwalificeerde adviseurs.

Beleggingsondernemingen en gereglementeerde markten.

Het besluit is ter consultatie voorgelegd op de website: Aan de eisen voor het onderwerp consumptief krediet verandert qua structuur niets ten opzichte van de huidige situatie waarin ook de modules basis en consumptief krediet vereist zijn. Een erkend exameninstituut verstrekt jaarlijks voor 1 juli aan Onze Minister een opgave van het aantal in het vorige kalenderjaar afgenomen en beoordeelde examens, alsmede een analyse van de resultaten van deze examens, de klachten die over de examinering en de resultaten zijn ingediend, en de beslissingen hierop van het exameninstituut.

Artikel 56 Toon relaties in LiDO. Om tegemoet te komen aan een brede wens uit de sector is besloten om het onderwerp schadeverzekeringen te splitsen in schadeverzekeringen particulier en schadeverzekeringen zakelijk.

Voor bestaande diploma’s is er een besparing omdat de PE gedratstoezicht van 1,5 jaar is vervangen door een periode van 36 maanden. Voorts moeten zij een bijkantoor in Nederland vestigen. Artikel 73 Toon relaties in LiDO.

Een beleggingsonderneming is, mede voor de toepassing van artikel 4: Tevens zouden zij hun klanten erop moeten wijzen dat zij de mogelijkheid hebben over te stappen naar een andere bank. Voor zover banksparen de fiscaal gefaciliteerde spaarrekening eigen woning of lijfrentespaarrekening betreft, wordt dit eveneens onder het begrip vermogen begrepen.

  ISO 9186-2 PDF

Artikel 62 Toon relaties in LiDO. Zo mag de adviseur consumptief krediet over betalingsbeschermers adviseren indien dit advies is gecombineerd met advies over een consumptief krediet.

Wet op het financieel toezicht. Artikel 32, tweede lid, bevat de inhoudelijke eisen aan het productontwikkelingsproces. Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wijzigingsbesluit en de nota van toelichting.

Zie het voorgestelde artikel 2: Mede naar aanleiding van het rapport Verloren krediet van Commissie de Wit 5 is nagegaan op welke wijze het functioneren van de erkende geschilleninstanties verder kon worden verbeterd, waaronder het verder verbeteren van de informatie-uitwisseling van de erkende geschilleninstanties met de toezichthouders en het aanpassen van de governance structuur.

Een aanbieder dient dan ook op grond van artikel 59a een consument informatie over de totale prijs van een complex product of hypothecair krediet te verstrekken met uitzondering van de advieskosten en distributiekosten. Het uitgangspunt is om investeringen in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren zoveel mogelijk te beperken.

Chapters 10 to 14 include rules based on provisions from Chapter 4. Artikel 38 Toon relaties in LiDO. Tegelijkertijd streven we ernaar de belasting voor personen die zowel over schade particulieren als zorg adviseren niet onnodig te laten toenemen.

Artikel 9 Deze regeling wordt aangehaald als: Artikel 38c Toon relaties in LiDO.

Inhoudsopgave

Artikel 72 Toon relaties in LiDO. Ondernemlngen verband met deze wijziging van het toepassingsbereik van artikel 10, eerste lid, kan de in artikel 18, eerste lid, nieuw opgenomen zinsnede met betrekking tot de verlening van beleggingsdiensten aan in aanmerking komende tegenpartijen of professionele beleggers vervallen.

Op grond van artikel 3: Chapter 1 of the Decree includes the definitions of and the rules for holders of a dispensation as referred to in section 4: